Persondata politik

1.          INDLEDNING

Ursus Maritimus ApS er en kæde af sandwich butikker.

2.          DATAANSVAR

2.1.     Ursus Maritimus ApS tager beskyttelse af personoplysninger alvorligt

Ursus Maritimus ApS behandler personoplysninger i forbindelse med

  • personers ansøgning om ansættelse i Ursus Maritimus ApS;
  • sædvanlig administration af Ursus Maritimus, herunder ved løn, ansættelseskontrakter, mv;
  • nyhedsbreve

Ursus Maritimus har derfor vedtaget denne persondata-politik, der fortæller, hvordan Ursus Maritimus indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger.

For at beskytte modtagne personoplysninger bedst muligt, vurderer Ursus Maritimus løbende, hvor høj risikoen er for, at firmaets databehandling påvirker grundrettighederne for de personer, hvis personoplysninger indsamles og behandles, negativt. Ursus Maritimus er især opmærksom på risikoen for, om de pågældende personer udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller tab af datafortrolighed.

I det omfang Ursus Maritimus, undtagelsesvis måtte have behov for at behandle følsomme personoplysninger, biometriske oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold om enkeltpersoner, gennemfører Ursus Maritimus en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for personernes privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, Ursus Maritimus begynder at behandle vedkommendes følsomme personoplysninger.

2.2.     Dataansvarlig og Databehandler

Ursus Maritimus er i forhold til firmaets ansatte dataansvarlig for de oplysninger, som Ursus Maritimus modtager, behandler og opbevarer.

2.3.     Kontaktoplysninger

Ursus Maritimus’s kontaktoplysninger, hvortil spørgsmål om indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger kan rettes, er:

Ursus Maritimus ApS

c/o 24Labs

Strandlodsvej 44, 3

2300 København S

CVR 38489984

Email: dash@dash.dk

Website: www.dash.dk

2.4.     Ursus Maritimus sikrer fair og transparent databehandling

Formålet med at stille personoplysninger til rådighed for Ursus Maritimus i stand til at udføre de opgaver, som er anført under pkt. 2.1.

Ud over de personoplysninger, som Ursus Maritimus modtager fra partnerne eller fra samarbejdspartnere m.v., kan Ursus Maritimus vælge at indhente oplysninger fra andre tilgængelige kilder, hvis dette skønnes nødvendigt for Ursus Maritimus udførelse af dets opgaver.

3.          BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

3.1.     Ursus Maritimus behandler denne type personoplysninger

Ursus Maritimus indhenter og behandler som altovervejende hovedregel alene de personoplysninger, som fremgår af Bilag 1.

Skulle Ursus Maritimus undtagelsesvist have behov for indhentelse, behandling og opbevaring af andre oplysninger end anført i Bilag 1, vil Ursus Maritimus som hovedregel bede om sådanne oplysninger direkte fra den person, som oplysningerne vedrør

3.2.     Ursus Maritimus indsamler og opbevarer personoplysninger til bestemte formål

Ursus Maritimus indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger i forbindelse med de aktiviteter, som er anført under pkt. 2.1 ovenfor.

Hvis en bruger tilmelder sig Ursus Maritimus’s nyhedsbrev, blogs, chatfora og/eller grupper på sociale medier, giver brugeren samtykke til, at Ursus Maritimus registrerer, behandler og opbevarer de oplysninger, som brugeren i den forbindelse selv oplyser, herunder e-mailadresse, præferencer med hensyn til interesseområder, m.v., og at disse oplysninger anvendes til Ursus Maritimus’s markedsføring overfor brugeren, herunder ved automatisk udsendelse af Ursus Maritimus’s nyhedsbrev, blogs, og/eller opslag på sociale medier.

3.3.     Ursus Maritimus behandler kun relevante personoplysninger

Ursus Maritimus ApS indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger om samarbejdspartnere og brugere i øvrigt, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til de formål, der er beskrevet ovenfor, eller som i øvrigt måtte være krævet i henhold til lovgivningen. Ursus Maritimus o indsamler og behandler således ikke flere personoplysninger, end dem, der er nødvendige for de formål, der er beskrevet ovenfor.

Ursus Maritimus kontrollerer og opdaterer modtagne personoplysninger for at minimere risikoen for, at de personoplysninger, som Ursus Maritimus behandler og opbevarer ikke er korrekte.

Det er samarbejdspartnernes og brugernes ansvar at levere de oplysninger, som er nødvendige for Ursus Maritimus’s levering af de ydelser m.v., som foreningen tilbyder partnere, samarbejdspartnere og brugere i øvrigt, samt at sikre, at de personoplysninger, der overføres til Applikationen til brug for de aftalte formål, er korrekte.

3.4.     Ursus Maritimus sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Ursus Maritimus sletter modtagne personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af disse. Som hovedregel gemmer Ursus Maritimus samarbejdspartneres personoplysninger så længe samarbejdsforholdet består, hvorefter oplysningerne vil blive slettet ifølge bestemmelserne i pkt. 6.3.

3.5.     Ursus Maritimus indhenter samtykke, inden behandling af personoplysninger

Ursus Maritimus indhenter samtykke, inden behandling af personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre Ursus Maritimus har et lovligt grundlag for at indhente og behandle dem uden sådant samtykke.

En persons samtykke er frivilligt, og kan til enhver tid trækkes tilbage ved at vedkommende person henvender sig til Ursus Maritimus. Samarbejdspartnere og brugere i øvrigt bør være opmærksom på, at tilbagetrækning af et givet samtykke kan påvirke eller umuliggøre Ursus Maritimus’s levering af de ydelser, som oplysningerne er indsamlet til brug for, da behandling af visse personoplysninger kan være nødvendig for fortsat samarbejde eller brug i øvrigt af Ursus Maritimus’s ydelser via hjemmeside, sociale medier eller intranet.

Hvis Ursus Maritimus ønsker at anvende personoplysninger til andre formål end det, der er givet tilladelse til, oplyser Ursus Maritimus om det nye formål og beder om samtykke til sådan brug til andre formål, før Ursus Maritimus påbegynder databehandlingen, medmindre den nye behandling har et andet lovligt grundlag.

Hvis Ursus Maritimus har behov for at behandle personoplysninger for børn, indhenter Ursus Maritimus samtykke fra en forælder eller værge. Ursus Maritimus kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed eller værgemål over barnet.

3.6.     Ursus Maritimus videregiver ikke personoplysninger uden samtykke

Ursus Maritimus indhenter samtykke og informerer om, hvad overførte personoplysninger vil blive brugt til, hvis Ursus Maritimus videregiver personoplysninger til samarbejdspartnere og andre aktører, bl.a. til brug for markedsføring. Berørte personer kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Ursus Maritimus indhenter ikke samtykke, hvis Ursus Maritimus er retligt forpligtet til at videregive personoplysninger, f.eks. som led i indberetning til en myndighed, eller hvis Ursus Maritimus bliver pålagt videregivelse ved en retlig afgørelse.

Ursus Maritimus indhenter samtykke, før videregivelse af personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande. Hvis Ursus Maritimus videregiver personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande, sikrer Ursus Maritimus så vidt muligt gennem aftaler med disse, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, Ursus Maritimus har opstillet i denne politik.

4.          SIKKERHED

4.1.     Ursus Maritimus beskytter personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed

Ursus Maritimus har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Ursus Maritimus har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de få af Ursus Maritimus’s bestyrelsesmedlemmer, der har adgang til personoplysninger. For at undgå datatab tager Ursus Maritimus løbende back up af dets datasæt. Ursus Maritimus beskytter også fortroligheden og autenticiteten af personoplysninger om nødvendigt ved hjælp af kryptering og/eller ved to-faktor godkendelse for at få adgang til disse.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for partnere, samarbejdspartnere og brugere i øvrigt for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Ursus Maritimus underrette de berørte parter om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

De af Ursus Maritimus anvendte servere og databaser er certificerede for at sikre, at de lever op til EU’s krav om behandling af personoplysninger og IT sikkerhed, og befinder sig inden for EU, således at personoplysninger ikke overføres til modtagere uden for EU, uden at der foreligger samtykke fra de berørte personer.

5.          BRUG AF COOKIES

5.1.     Cookies, formål og relevans

Hvis Ursus Maritimus placerer cookies på hjemmesiden, bliver brugere informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle personoplysninger via cookies.

5.2.     Ursus Maritimus indhenter samtykke

Før Ursus Maritimus placerer cookies på en brugers udstyr, beder Ursus Maritimus om brugerens samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger ved brug af hjemmesiden, sociale medier eller intranet kan dog anvendes uden samtykke. Cookies, der placeres ved en brugers brug af tredjeparters Apps, er et mellemværende mellem brugeren og udbyderen af den pågældende App, og er således Ursus Maritimus uvedkommende.

Brugere kan få flere oplysninger på Ursus Maritimus’s hjemmeside om Ursus Maritimus’s brug af cookies, og om hvordan brugere kan slette eller afvise dem. Hvis en bruger vil tilbagekalde sit samtykke til vor placering af cookies, så se vejledningen under Ursus Maritimus’s cookie-politik.

6.          BRUGERES RETTIGHEDER

6.1.     Brugere har ret til at få adgang til deres personoplysninger

Brugere har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Ursus Maritimus behandler om dem, hvor de stammer fra, og hvad Ursus Maritimus anvender dem til. Brugere kan også få oplyst, hvor længe Ursus Maritimus opbevarer personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om brugeren, i det omfang Ursus Maritimus videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretnings-hemmeligheder og beskyttelse af immaterielle rettigheder.

Samarbejdspartnere og brugere i øvrigt har mulighed for til enhver tid at bede om udskrift af de personoplysninger, som Ursus Maritimus er i besiddelse af om dem, dog således, at adgangen hertil ophører på det tidligste af følgende to tidspunkter: 6 måneder efter en brugers framelding på Ursus Maritimus’s hjemmeside eller grupper på sociale medier.

6.2.     Brugere har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet

Hvis en bruger mener, at de personoplysninger, Ursus Maritimus behandler om dem, er unøjagtige, har de ret til at få dem rettet. Brugeren skal henvende sig til Ursus Maritimus og oplyse, hvori unøjagtighederne består, og hvad de korrekte oplysninger er.

6.3.     Brugere har ret til at kræve personoplysninger slettet

Brugere af Ursus Maritimus hjemmeside, nyhedsbrev, blogs, chatfora og/eller grupper på sociale medier kan til enhver tid kræve, at de personoplysninger, som Ursus Maritimus er i besiddelse af, skal slettes, jf. dog nedenfor i følgende afsnit.

6.4.     Brugere har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger

Brugere har ret til at gøre indsigelse mod Ursus Maritimus’s behandling af deres personoplysninger. Brugere kan også gøre indsigelse mod Ursus Maritimus’s videregivelse af deres personoplysninger til markedsføringsformål. Brugere kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en sådan indsigelse. Hvis en indsigelse er berettiget, sørger Ursus Maritimus for at ophøre med behandlingen af vedkommendes personoplysninger.

6.5.     Dataportabilitet (overførsel af data)

Brugere har ret til at modtage de personoplysninger, de har stillet til rådighed for Ursus Maritimus, og dem, Ursus Maritimus har indhentet om dem hos andre aktører på baggrund af brugernes samtykke. Hvis Ursus Maritimus behandler personoplysninger om en person som led i en kontrakt, hvor vedkommende er part, kan vedkommende også få tilsendt sine personoplysninger. Brugere har også ret til at overføre disse personoplysninger til en anden tjenesteudbydere (dataportabilitet).

Hvis en bruger ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil vedkommende modtage sine personoplysninger fra Ursus Maritimus i et almindeligt anvendt digitalt format.